دریافت مشاوره

شرایط دریافت مشاوره

بازدید کنندگان محترم سایت توجه داشته باشند که  ارائه مشاوره توسط متخصصین این گروه فقط  با رعایت شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

پس از کسب اطلاعات اولیه ومدارک مورد نیاز، روش درمانی مناسب و پزشک متبحر در این زمینه به بیمار معرفی خواهد شد.

مشاورین این گروه  بابت ارائه مشاوره یا معرفی متخصص هیچ مسئولیت قانونی در زمینه درمان بیمار یا عوارض حاصله نخواهند داشت و کلیه مسئولیتهای درمانی و قانونی طبق مقررات نظام پزشکی به عهده پزشک معالج و بیمار خواهد بود.

ارائه مشاوره فقط در مراحل  شروع درمان یا اتمام یک مرحله از درمان وجهت انتخاب مرحله بعدی انجام خواهد شد. ارائه مشاوره در زمینه مناسب بودن درمان در حال انجام در حیطه اختیارات این گروه نمی باشد.

مشاوره در مورد بیماران نیازمند  به درمانهای حمایتی و طب تسکینی که توسط تیمهای تخصصی دیگر بررسی شده و نتیجه قطعی به آنها اعلام شده است توسط این گروه انجام نخواهد شد. درمواردی که نیاز به اجرای برنامه درمانی حمایتی ( شیمی درمانی یا رادیوتراپی حمایتی )  به این گروه از بیماران اعلام شده است مشاوره در مورد انتخاب روش یا  پزشک مناسب برای این مرحله امکان پذیر خواهد بود.